About SSSI

A new initiative has been launched for social science research in Longyearbyen, Svalbard. Several researchers studying the human dimensions of the dynamic changes currently underway in Svalbard have decided to create The Svalbard Social Science Initiative. The aim of the network is to create linkages among social scientists working with issues related to Svalbard, establish a platform for coordinating research activities and to facilitate the communication with local communities and other scientists.

Our website will provide a venue for sharing research and publications as well as creating opportunities to coordinate with each other and local residents.

We heartily invite other social scientists with relevant past, present or future research interests to get in touch with us and join the initiative.

Photo: Dina Brode-Roger

Currently serving elected officers of the association

Board members of the SSSI:

Lisbeth Iversen lisbeth.Iversen@nersc.no

Dina Brode-Roger dina.broderoger@kuleuven.be

Alexandra Meyer alexandra.meyer@univie.ac.at

 

Leader of the Board of SSSI: Lisbeth Iversen

Contact information and organisational number

Email: info@svalbardsocialscience.com

The Svalbard Social Science Initiative is an organisation registered in the Norwegian Enhetsregisteret in Brønnøysundregistrene.

Organisational number: 825 027 092

Becoming a member

If you are interested in becoming a member of the Svalbard Soccial Science Initiative, please send an email to info@svalbardsocialscience.com or to one of the board members, indicating: 

– the title of your project/research/dissertation

– your affiliation(s)

– one paragraph about what your focus is on Svalbard

– your contact info

– your planned fieldwork periods on Svalbard

– please also send us a profile picture for your member profile on our website

Membership fees
The membership fee is currently 350 NOK/year for members up to PhD, and 500 NOK/year for members after PhD.
Bank Information: 
Sparebank1 Nord-Norge
Bank Account No.: 4612 36 03249
IBAN: NO7046123603249
SWIFT / BIC: SNOWNO22
SSSI statutes - Norwegian

Etablering av SSSI

Den 24. februar 2020 ble det avholdt stiftelsesmøte.

 

Vedtekter

Foreningens navn er Svalbard Social Science Initiative (SSSI)

§ 2 Formål Foreningen har til formål å skape et nettverk for samfunnsvitere som forsker på Svalbard, etablere en plattform for å koordinere forskningsvirksomhet, og tilrettelegge for kommunikasjon med lokalsamfunnene på Svalbard og med andre forskere.

 

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

 – Workshops og konferanser

 – Skypemøter

– Nettstedet svalbardsocialscience.com

 – Samarbeidsprosjekter

– Videreformidling av kunnskap

– Publikasjoner

 

§ 3 Organisasjonsform Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

 

§ 4 Medlemmer Det skilles mellom to typer medlemskap. Regulært medlemskap er åpent for alle individer som driver med forskning innenfor samfunnsvitenskap og humaniora relatert til Svalbard. Assosierte medlemmer er for individer eller institusjoner som utfører relaterte prosjekter innenfor kunst/ikke-akademiske prosjekter.

 

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet Alle regulære medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Årskontingenten for regulært medlemskap er 350 NOK opp til PhD og 500 NOK etter PhD. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

 

Assosierte medlemmer har ikke stemmerett. Minimum kontingent for assosierte medlemmer er 100 NOK. DocuSign Envelope ID: D3972A3E-0F01-4FA4-9B50-8E11C82DFD49

 

§ 6 Årsmøte Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal

– behandle årsmelding

– behandle revidert regnskap

– behandle innkomne forslag

– fastsette kontingent

 – vedta budsjett –

velge

o leder og nestleder

o styremedlemmer

o varamedlemmer

o revisor

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 9 Styret Foreningen har et styre på 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

Styret skal

– iverksette årsmøtebestemmelser

– oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse

– administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser

– representere foreningen utad

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 10 Signaturrett Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller eller personer utenom “styret i felleskap”, bør dette gå frem av vedtektene. Det må også presiseres om retten er tildelt “hver for seg” eller “i fellesskap”.

 

§ 11 Vedtektsendring Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 12 Oppløsning Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

SSSI statutes - English is coming